Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.

Potvrzuji, že jsem odborník
CZK | EUR

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY, REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky společnosti Medishop s.r.o. (dále jen "Podmínky") určují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, (dále jen "OZ"), část obsahu kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto podmínky (dále jen "Kupní smlouva") a platí pro veškeré dodávky věcí od společnosti Medishop s.r.o., IČ: 05841461, se sídlem Jaroslava Ježka 773/3, Jeseník PSČ 790 01 (dále jen "Prodávající").
 • "Kupujícím" se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která s prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu, ve které vystupuje na straně kupující.
 • "Zbožím" se pro účely těchto podmínek rozumí věci, které jsou předmětem koupě dle kupní smlouvy.
 • Pokud se některá ustanovení kupní smlouvy liší od konkrétních ustanovení těchto podmínek, mají pouze tato odlišná ustanovení přednost před zněním podmínek, přičemž tato odlišnost nemá vliv na ostatní ustanovení podmínek. V případě pochybností se má za to, že ustanovení podmínek obstojí vedle ustanovení uvedených v kupní smlouvě.

Ceny

 • Všechny ceny zboží uváděné v katalogu (ceníku) prodávajícího či zveřejněné na internetovém obchodě www.medenta.cz prodávajícího (dále jen "Katalog") jsou platné v době tisku či zveřejnění katalogu, přičemž ceny zboží podléhají změnám, jak je uvedeno níže.
 • Není-li v katalogu stanoveno výslovně jinak, má se za to, že ceny uvedené v Katalogu jsou v měně CZK.
 • Ceny jsou od 1.9.2018 uváděny včetně DPH. Od 1.9.2018 je prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
 • V případě uzavření kupní smlouvy na zboží v ceně nižší než 3.000,- Kč bude nad rámec kupní ceny účtován manipulační poplatek (náklady spojené s přepravou) ve výši dle zvolené přepravy. U zboží s vyšší kupní cenou nebudou účtovány žádné manipulační poplatky.
 • V případě místa dodání zboží mimo území České republiky bude bez ohledu na kupní cenu zboží účtováno přepravné ve výši odpovídající skutečným nákladům vynaloženým prodávajícím na přepravu zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn též před odesláním zboží požadovat od kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu.
 • V případě vracení rotačních nástrojů z důvodu chybné objednávky ze strany kupujícího, si účtujeme 25% z ceny vracených nástrojů a jako manipulační poplatek.

Uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající přijme nabídku kupujícího (návrh na uzavření smlouvy) jakýmkoliv ze zákonem dovolených způsobů, zejména ústně, písemně či dodáním objednaného zboží a toto přijetí nabude účinnosti.
 • Nabídka kupujícího je nabídkou neodvolatelnou.
 • Lhůta pro přijetí nabídky kupujícího, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, činí patnáct (15) pracovních dní od doručení nabídky prodávajícímu.

Dodání zboží

 • Zboží se v případě přijetí nabídky kupujícího odesílá bez zbytečného odkladu, dle skladových zásob prodávajícího a dostupnosti zboží u dodavatele.
 • V případě, že nebude možné veškeré zboží dle kupní smlouvy dodat najednou, dodá prodávající část zboží, které má na skladě a zbývající část bezodkladně po doplnění skladu, přičemž náklady související s později realizovanou dodávkou hradí prodávající.
 • Prodávající je povinen dodat zboží v takovém obalu, který objektivně zaručí dostatečnou ochranu tohoto zboží před jeho poškozením po dobu přepravy až do okamžiku jeho předání kupujícímu.
 • Dodací lhůta se prodlužuje o dobu trvání okolnosti bránící řádnému dodání. Takovou okolností se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku anebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření kupní smlouvy tuto překážku předvídal. V takovém případě nenastává prodlení prodávajícího s dodáním zboží.

Platební podmínky

 • Při nákupu v e-shopu s registrací má kupující nárok na volbu platební metody a to buď dobírkou anebo na fakturu. Při nákupu bez registrace je možná úhrada za dodání zboží dobírkou nebo platbou předem na účet na základě zaslané zálohové faktury.
 • Není-li dohodnuto v kupní smlouvě jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury, přičemž kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání částky na účet prodávajícího.
 • Příslušný daňový doklad - faktura bude přiložena ke zboží.
 • Kupující není oprávněn provádět na pohledávku prodávajícího na úhradu kupní ceny za zboží započtení žádných svých pohledávek za prodávajícím.
 • V případě prodlení s platbou, jakož i v odůvodněných pochybnostech o platební schopnosti kupujícího, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů tím není dotčeno.
 • V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující prodávajícímu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo prodávajícího uplatnit nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
 • Kupující není ani v případě vad zboží oprávněn zadržet platbu kupní ceny za zboží ani zčásti, když aplikace ust. § 2108 OZ se vylučuje.
 • V případě, že bude prodávající evidovat za kupujícím splatné pohledávky, je oprávněn požadovat pro další kupní smlouvy před odesláním zboží od kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu.

Výhrada vlastnického práva

 • Sjednává se výhrada vlastnického práva tak, že kupující se do úplného zaplacení kupní ceny nestane vlastníkem zboží. Kupující dále není oprávněn do úplného zaplacení kupní ceny zatížit zboží zástavním právem, ani jinou právní vadou.

Odpovědnost za škodu

 • Výše náhrady škody a/nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti prodávajícího se omezuje na částku odpovídající 5 % z ceny zboží dle kupní smlouvy, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 • V souladu s ust. § 2951 odst. 1 OZ se sjednává, že způsobí-li kupující prodávajícímu škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li prodávající jinak.
 • Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 OZ sjednávají povinnost kupujícího odčinit prodávajícímu nemajetkovou újmu, kterou kupující způsobil.

Odpovědnost za vady zboží

 • Kupující je povinen dodané zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dodání a vady, které mohl a /nebo měl zjistit při této prohlídce, oznámit prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po dodání zboží. Po uplynutí této lhůty nemá kupující právo oznamovat vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Pro závazek dle kupní smlouvy se vylučuje zejména ust. § 2112 odst. 2, věta druhá OZ.
 • V případě řádného oznámení vad, za které prodávající odpovídá, se prodávající zavazuje bezplatně odstranit materiálovou nebo výrobní vadu, a to opravou vadného zboží, výměnou vadného zboží za zboží bezvadné nebo slevou z kupní ceny, přičemž volba výše uvedeného způsobu je zcela na vlastním uvážení prodávajícího.
 • Je-li na zboží poskytnuta záruka za jakost, je kupující povinen zjištěné záruční vady písemnou formou sdělit prodávajícímu bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Po uplynutí této lhůty nemá kupující právo oznamovat záruční vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Kupující je současně povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody.
 • Za vady zboží vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením prodávající nenese odpovědnost. Stejně tak nenese odpovědnost za vady způsobené neodborně provedenými opravami a úpravami zboží, jakož i jinými zásahy ze strany kupujícího nebo třetí osoby. Možnost liberace prodávajícího z odpovědnosti za vady dle právních předpisů tím není dotčena.
 • Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, která usnadní a urychlí průběh případného vrácení nebo výměny zboží, bez ohledu na důvod tohoto postupu:
 • Kupující popíše přesně důvod vrácení zboží a uvede další podstatné informace;
 • Je-li důvodem vrácení zboží jeho vada, kupující popíše tuto vadu a uvede, jakým způsobem se vada projevuje;
 • Kupující přiloží originál faktury (v případě vrácení zboží) nebo kopii faktury (v případě výměny zboží);
 • Kupující zašle i malé kusy zboží pouze dostatečně zabalené a chráněné před jakýmkoliv poškozením.

Práva spotřebitele, prodej zboží v obchodě

 • Ujednání tohoto článku podmínek se aplikuje pouze na ty kupní smlouvy, ve kterých jako kupující vystupuje spotřebitel nebo jiná osoba, která při uzavření kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatel a koupě zboží se netýká jeho podnikatelské činnosti (společně dále jen "Spotřebitel").
 • Totožnost a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v odstavci 1.1 těchto podmínek.
 • Zboží bude specifikováno v nabídce kupujícího, kterou kupující učiní na základě nabídky eshopu.
 • Cena zboží bude rovněž specifikována v nabídce kupujícího, kterou kupující učiní na základě eshopu.
 • Platební podmínky, způsob dodání zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou upraveny v ostatních ustanoveních těchto podmínek.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží majícího charakter spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v režimu upraveném v ust. § 2165 a násl. OZ.
 • Byla-li kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího, má tento spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Využije-li spotřebitel tohoto práva, je povinen prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů po odstoupení zboží, které od prodávajícího na základě kupní smlouvy obdržel.
 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  e-mail: adr@coi.cz
  web: adr.coi.cz
 • Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ostatní a závěrečná ujednání

 • Kupní smlouvy, jejichž obsah určují tyto podmínky, se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.
 • Závazek kupní smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu kupní smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva a podmínky obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
 • V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům prodávajícího přímo či odvozeně souvisejícím s kupní smlouvou smlouvu a těmito podmínkami v délce šesti (6) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
 • Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle kupní smlouvy nelze použít směnku.
 • Kupující přebírá podle ust. § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.
 • Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek neúčinná, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.
 • Tyto podmínky jsou účinné od 01. 05. 2017.

Ochrana osobních údajů

Kupující dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává výslovný souhlas s tím, aby prodávající užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné pro všechny kupující a prodávající zajišťuje bezpečnost údajů sdělených kupujícími. Tyto údaje jsou obzvláště chráněny a zabezpečeny proti zneužití neoprávněnou osobou. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Medishop s.r.o. platný od 1.5. 2017

pro prodej zboží

Tento reklamační řád platí pro nákup na stránkách e-shopu www.medenta.cz.

 I.

Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem, zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“) a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

 1. Předmět koupě musí splňovat podmínky co množství, jakosti a provedení, případně musí odpovídat vzorku nebo předloze.

 1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

a) vada se na věci vyskytuje v době jejího převzetí kupujícím a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

c) vada na věci vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

d) vada na věci je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit
a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.

II.

Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci prostřednictvím jejího obchodního zástupce, případně obvyklou poštovní nebo zásilkovou přepravou. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

 1. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 III.

Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 1. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží se vyskytuje vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv
  z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 1. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

 1. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. 

IV.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout bez zbytečného odkladu a v případě jejího uznání odstranit vadu nebo jinak plnit podle ust. čl. I., odst. 4. tohoto reklamačního řádu v přiměřené lhůtě. 

 1. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží po odstranění vady na výzvu prodávajícího, nejpozději do 30 dnů po termínu ve výzvě uvedeném. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

V.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží po odstranění jeho vad předává kupujícímu s tím, že:

a) zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 1. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny podle občanského zákoníku a tohoto řádu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

VI.

Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. 

 1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

VII.

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí občanským zákoníkem (zejména ust. §1919 a § 2113 a násl.), tímto reklamačním řádem a prodejním dokladem, pokud kupní smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. května 2017.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnosti Medishop s r.o. se sídlem Jaroslava Ježka 773/3, 79001 Jeseník, IČ 05841461 (dále jen „společnost Medishop“), ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., informuje a zásadách ochrany osobních údajů, jejichž je správcem. Osobními údaji se rozumí:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a Příjmení fyzické osoby
 • Adresa dodání
 • Telefonní číslo
 • IP adresa
 • Číslo bankovního účtu
 • Případně jiná uvedená data potřebná k vyřízení objednávky a mající povahu osobních údajů

2. Osobní údaje budou shromažďovány za účelem:

 • Ze zákonných důvodů: uzavření a plnění smlouvy
 • Pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
 • Účinná obhajoba v případě sporu.
 • Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
 • Oprávněným zájmem provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb

3. Údaje budou uchovány po dobu vyžadovanou zákonem (u daňových dokladů 10 let) nebo maximálně 5 let.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Medishop, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel nástroje Google Analytics
 • Soubory cookies
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Medishop nevyužívá

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Medishop s.r.o., Jaroslava Ježka 773/3, 79001 Jeseník, nebo emailu na info@medenta.cz.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

7. Údaje budou zpracovány strojově (neautomatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

8. tyto zásady nabývají účinnosti 25.5. 2018